STEM обучения

ПРОГРАМА: „ДИТИТАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ“Автор и обучител: К. Шуманова         Одобрена в регистъра на МОН със заповед № РД09-1754/11.08.2020г

ПРОГРАМА: „МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ИНТЕРАКТИВНИЯ УРОК. ИТЕРАКТИВНИ БЕЛИ ДЪСКИ“                Автор и обучител: Камелия Шуманова        Одобрена в регистъра на МОН  със заповед № РД09-1178/22.01.2017г     

ПРОГРАМА: „„ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО ЗА РАЗВИВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНА ГРАМОТНОСТ И ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ. УНИВЕРСАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ. УМЕНИЯ ЗА УСПЯВАНЕ“ “ Автор и обучител: д-р Лилия Стоянова      Одобрена в регистъра на МОН  със заповед № 

ПРОГРАМА: „ИНОВАТИВНИТЕ МЕТОДИ – ПЪТ КЪМ КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕЧКИТЕ ПРЕД УЧЕНЕТО. ТЕХНИКИ ЗА ЕФЕКТИВНО УЧЕНЕ. ПИРАМИДА НА УЧЕНЕТО. ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧЕНЕТО, ДИАГНОСТИКА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ“  Автор и обучител:  д-р Лилия Стоянова. Камелия Шуманова  Одобрена в регистъра на МОН

ПРОГРАМА: „ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ. СЪЗДАВАНЕ НА ФОТОКОЛАЖ“         Автор и обучител: Камелия Шуманова                          Одобрена в регистъра на МОН  със заповед № РД09-560/22.01.2017г  

ПРОГРАМА: “ПОЗНАВАТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ И РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТИТЕ В УЧИЛИЩЕ Автор и обучител: проф. д-р Йоана Янкулова, д пс н Одобренав регистъра на МОН със заповед № РД 09-1136/04.07.2018г.

ПРОГРАМА: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ЕКИПИ В ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ Автор и обучител: проф. д-р Йоана Янкулова, д пс н Одобренав регистъра на МОН  със заповед № РД09-567/22.01.2017г

ПРОГРАМА: „МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“            Автор и обучител: проф. д-р Йоана Янкулова, д пс н Одобренав регистъра на МОН  със заповед № РД09-566/22.01.2017г  

ПРОГРАМА: „РАЗВИТИЕ НА МИСЛОВНИТЕ УМЕНИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА КРЕАТИВНОСТТА“     Автор и обучител: д-р Мария Стоева   Одобрена   в регистъра на МОН  със заповед № РД09-575/22.01.2017г

ПРОГРАМА: „ЕФЕКТИВНИ ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ NEW-AGE КОМУНИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯАвтор и обучител: д-р Мария Любенова в регистъра на МОН  Одобрена  със заповед № РД09-580/22.01.2017г

ПРОГРАМА: „КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА“     Автор и обучител: доц. д-р Иван Тренчев                                                                                                                        Одобрена  в регистъра на МОН със заповед № РД09-569/22.01.2017г

ПРОГРАМА: „ПРОГРАМИРАНЕ И СЛОЖНОСТ НА АЛГОРИТМИТЕ“    Автор и обучител: доц. д-р Иван Тренчев                                                                                        Одобрена  в регистъра на МОН  със заповед № РД09-570/22.01.2017г

ПРОГРАМА: „СТРАТЕГИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ЗНАНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“   Автор и обучител: д-р Мария Кавданска               Одобрена  в регистъра на МОН  със заповед № РД09-584/22.01.2017г

ПРОГРАМА: „КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ДЕЙНОСТИ (КТТД) ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ“                                                        Автор и обучител: д-р Мария КавданскаОдобрена  в регистъра на МОН  със заповед № РД09-559/22.01.2017г  

ПРОГРАМА: „ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ПОНЯТИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ“           Автор и обучител: д-р Мария Кавданска                                                              Одобрена  в регистъра на МОН  със заповед № РД09-582/22.01.2017г