Обучения за училища

ПРОГРАМА:„STEM & STEAM & STREAM образование“Автор и обучител: д-р Л. Стоянова, Камелия Шуманова          Одобрена в регистъра на МОН със заповед №РД09-143/25.01.2023г

ПРОГРАМА: „Превенция на здравето в 21-век“ Автор и обучител: д-р Георги Карабашов        Одобрена в регистъра на МОН със заповед № РД09-143/25.01.2023г

ПРОГРАМА: “АТЕСТИРАНЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“  Автор и обучител: д-р Л. Стоянова          Одобрена в регистъра на МОН със заповед № РД09-1754/11.08.2020г

ПРОГРАМА: „ОРГАНИЗАЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО ПОВЕДЕНИЕ. ДЕЛОВО ОБЩУВАНЕ“  Автор и обучител: д-р Л. Стоянова          Одобрена в регистъра на МОН със заповед № РД09-1754/11.08.2020г

ПРОГРАМА: „ДИТИТАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ“Автор и обучител: К. Шуманова         Одобрена в регистъра на МОН със заповед № РД09-1754/11.08.2020г

ПРОГРАМА: „ЕМОЦИОНАЛНАТА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И РАБОТА С РОДИТЕЛИ. КЛЮЧЪТ КЪМ ТРУДНИТЕ ДЕЦА. АГРЕСИЯ, НАСИЛИЕ, ТОРМОЗ. КОНФЛИКТИ И ТЯХНОТО РАЗРЕШАВАНЕ“     Автор и обучител: д-р Л. Стоянова          Одобрена в регистъра на МОН със заповед № РД 09-1136/04.07.2018г.

ПРОГРАМА:   „СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ“ Автор и обучител: д-р Л. Стоянова. Одобрена в регистъра на МОН със заповед РД 09-2308/26.04.2017г.  

ПРОГРАМА: „КОНТРОЛ, ИНСПЕКТИРАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНСТИТУЦИЯ“МОДУЛ 3 от „ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДИРЕКТОРА“ Автор и обучител: д-р Л. Стоянова          Одобрена в регистъра на МОН  със заповед № РД09-562/22.01.2017г

ПРОГРАМА: „ДИТИТАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ“ обучител: Камелия Шуманова           Одобрена в регистъра на МОН със заповед № 

ПРОГРАМА: „МЕТОДИКА И ТЕХНОЛОГИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ИНТЕРАКТИВНИЯ УРОК. ИТЕРАКТИВНИ БЕЛИ ДЪСКИ“                Автор и обучител: Камелия Шуманова        Одобрена в регистъра на МОН  със заповед № РД09-1178/22.01.2017г

ПРОГРАМА: „САМООЦЕНЯВАНЕ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННО ПОРТФОЛИО“ Автор и обучител: Камелия Шуманова. Одобрена в регистъра на МОН  със заповед РД 09-2308/26.04.2017г.    

ПРОГРАМА: „КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ обучител: Камелия Шуманова           Одобрена в регистъра на МОН със заповед № РД 09-1136/04.07.2018г.

ПРОГРАМА: „ЛИДЕРСТВО И МЕНИНДЖМЪНТ. ПСИХОЛОГИЯ НА ЕФЕКТИВНОТО УПРАВЛЕНИЕ. ВЛИЯНИЕТО – МЕРИЛО ЗА ЛИДЕРСТВО. НАУКА ЗА ВЛИЯНИЕТО.“ .“ Автор и обучител: д-р Лилия Стоянова       Одобрена в регистъра на МОН   със заповед № РД09-667/18.02.2019г

ПРОГРАМА: „ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ В ПРЕПОДАВАНЕТО ЗА РАЗВИВАНЕ НА ФУНКЦИОНАЛНА ГРАМОТНОСТ И ПРАКТИЧЕСКО ПРИЛОЖЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ. УНИВЕРСАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ. УМЕНИЯ ЗА УСПЯВАНЕ“ Автор и обучител: д-р Лилия Стоянова      Одобрена в регистъра на МОН   със заповед № РД09-667/18.02.2019г

ПРОГРАМА: „OPEN OFFICE. ВЪЗМОЖНИ ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО. РАБОТА В СПОДЕЛЕНА СРЕДА GOOGLE DRIVE.“ Автор и обучител: Камелия Шуманова        Одобрена в регистъра на МОН   със заповед № РД09-667/18.02.2019г

ПРОГРАМА: „БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО.“  Автор и обучител: д-р Лилия Стоянова, Камелия Шуманова       Одобрена в регистъра на МОН  със заповед № РД09-667/18.02.2019г

ПРОГРАМА: „ИНОВАТИВНИТЕ МЕТОДИ – ПЪТ КЪМ КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПРЕЧКИТЕ ПРЕД УЧЕНЕТО. ТЕХНИКИ ЗА ЕФЕКТИВНО УЧЕНЕ. ПИРАМИДА НА УЧЕНЕТО. ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧЕНЕТО, ДИАГНОСТИКА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ И ПРОФЕСИОНАЛНО КОНСУЛТИРАНЕ“  Автор и обучител:  д-р Лилия Стоянова. Камелия Шуманова  Одобрена в регистъра на МОН   със заповед № РД09-667/18.02.2019г

ПРОГРАМА: „ПЪТЕВОДИТЕЛ НА УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА РЕФОРМА“    Автор и обучител:Камелия Шуманова д-р Л. Стоянова          Одобрена в регистъра на МОН  със заповед  № РД09-564/22.01.2017г

ПРОГРАМА: „АДМИНИСТРАТИВНИ АСПЕКТИ НА МЕТОДИКАТА“  Автор и обучител: д-р Л. Стоянова          Одобрена в регистъра на МОН  със заповед № РД09-564/22.01.2017г

ПРОГРАМА: „ПЪТЕВОДИТЕЛ НА ДИРЕКТОРА В УСЛОВИЯТА НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА РЕФОРМА“     Автор и обучител: д-р Л. Стоянова          Одобрена в регистъра на МОН  със заповед № РД09-562/22.01.2017г

ПРОГРАМА: „СЪЗДАВАНЕ И ПОДДРЪЖКА НА ЛИЧЕН И УЧИЛИЩЕН УЕБ САЙТ   Автор и обучител: Камелия Шуманова                                Одобрена в регистъра на МОН  със заповед № РД09-557/22.01.2017г

ПРОГРАМА: „ОБРАБОТКА НА ГРАФИЧНИ ИЗОБРАЖЕНИЯ. СЪЗДАВАНЕ НА ФОТОКОЛАЖ“         Автор и обучител: Камелия Шуманова                          Одобрена в регистъра на МОН  със заповед № РД09-560/22.01.2017г  

ПРОГРАМА: “ПОЗНАВАТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧЕНИЦИТЕ И РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТИТЕ В УЧИЛИЩЕ Автор и обучител: проф. д-р Йоана Янкулова, д пс н Одобренав регистъра на МОН със заповед № РД 09-1136/04.07.2018г.

ПРОГРАМА: „ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГРИЖА ЗА УЧЕНИЦИ СЪС СОП И УЧЕНИЦИ В РИСК“ Автор и обучител: проф. д-р Йоана Янкулова, д пс н Одобренав регистъра на МОН със заповед № РД 09-1136/04.07.2018г.

ПРОГРАМА: „ПСИХОЛОГИЯ НА ОБЩУВАНЕТО В ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ Автор и обучител: проф. д-р Йоана Янкулова, д пс н Одобренав регистъра на МОН със заповед № РД 09-1136/04.07.2018г.

ПРОГРАМА: „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕФЕКТИВНИ ЕКИПИ В ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“ Автор и обучител: проф. д-р Йоана Янкулова, д пс н Одобренав регистъра на МОН  със заповед № РД09-567/22.01.2017г

ПРОГРАМА: „МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“            Автор и обучител: проф. д-р Йоана Янкулова, д пс н Одобренав регистъра на МОН  със заповед № РД09-566/22.01.2017г

ПРОГРАМА: „МЕНИДЖМЪНТ НА КЛАСА“ Автор и обучител: д-р Мария Стоева                                                                                                                                     Одобрена в регистъра на МОН  със заповед № РД09-573/22.01.2017г   

ПРОГРАМА: „РАЗВИТИЕ НА МИСЛОВНИТЕ УМЕНИЯ И ПОВИШАВАНЕ НА КРЕАТИВНОСТТА“     Автор и обучител: д-р Мария Стоева   Одобрена   в регистъра на МОН  със заповед № РД09-575/22.01.2017г

„ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯТ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИЕТО“                         Автор и обучител: д-р Мария Стоева   Одобрена   в регистъра на МОН  със заповед № РД09-577/22.01.2017г

ПРОГРАМА: „РАЗРАБОТВАНЕ И  БЮДЖЕТИРАНЕ  НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКИ“ Автор и обучител: д-р Мария Любенова в регистъра на МОН  Одобрена  със заповед № РД09-578/22.01.2017г

ПРОГРАМА: „ЕФЕКТИВНИ ВЪТРЕШНИ И ВЪНШНИ NEW-AGE КОМУНИКАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯАвтор и обучител: д-р Мария Любенова в регистъра на МОН  Одобрена  със заповед № РД09-580/22.01.2017г

ПРОГРАМА: „КОМПЮТЪРНА ГРАФИКА“     Автор и обучител: доц. д-р Иван Тренчев                                                                                                                        Одобрена  в регистъра на МОН със заповед  № РД09-569/22.01.2017г

ПРОГРАМА: „ПРОГРАМИРАНЕ И СЛОЖНОСТ НА АЛГОРИТМИТЕ“    Автор и обучител: доц. д-р Иван Тренчев                                                                   Одобрена  в регистъра на МОН  със заповед № РД09-570/22.01.2017г

ПРОГРАМА: „СТРАТЕГИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ЗНАНИЯ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“   Автор и обучител: д-р Мария Кавданска               Одобрена  в регистъра на МОН  със заповед  № РД09-584/22.01.2017г

ПРОГРАМА: „КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ И ТЕХНОЛОГИЧНИ ДЕЙНОСТИ (КТТД) ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ“                                                        Автор и обучител: д-р Мария КавданскаОдобрена  в регистъра на МОН  със заповед № РД09-559/22.01.2017г  

ПРОГРАМА: „ИНТЕРАКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ПОНЯТИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ“           Автор и обучител: д-р Мария Кавданска                                                              Одобрена  в регистъра на МОН  със заповед № РД09-582/22.01.2017г

ПРОГРАМА: „ПОДВИЖНИ И СПОРТНОПОДГОТВИТЕЛНИ ИГРИ“    Автор и обучител: Доц. д-р Евгени Кавдански                                               Одобрена     в регистъра на МОН  със заповед № РД09-572/22.01.2017г

 ПРОГРАМА: „ХРАНЕНЕ, СПОРТ И ЗДРАВЕ НА ДЕЦАТА И ПОДРАСТВАЩИТЕ В УЧЕБНИ УСЛОВИЯ“Автор и обучител: Доц. д-р Евгени Кавдански                     Одобрена     в регистъра на МОН  със заповед №