За училищни ръководители

Уважаеми колеги,

Предлаганият цикъл от обучения е продиктуван от най-актуалните проблеми в ежедневието на директора на образователната институция и българския учител. Той дава широк аспект от научно-теоретични знания и практически решения на различни казуси в управленската и преподавателска дейност.
Семинарите са предназначени за:
  • Директори на образователни институции;
  • Помощник-директори;
  • Учители,
  • Възпитатели;
  • Педагогически съветници;
  • Училищни психолози;
  • Експерти в РИО.
Участниците получават сертификати и комплект материали с акценти от разглежданата тематика и готови форми на заповеди и административни актове.