СФУК

Обучение  „СИСТЕМИТЕ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ“

Обучението запознава целевата група с целите, функциите и съдържание на финансовия контрол в публичния сектор, регламентиран основно в Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор – ЗФУКПС; Закон за вътрешния одит в публичния сектор – ЗВОПС; Закон за държавната финансова инспекция – ЗДФИ. Обучението подпомага ръководителите на образователни институции като звена от публичния сектор да се запознаят с подготвените закони в съответствие с препоръките на Европейската комисия (глава 28), които имат за цел развитие на българското законодателство в посока на разделяне на функциите по вътрешен одит и финансова инспекция чрез децентрализация на вътрешния одит и развитие на т.нар. управленска отговорност. 2. Цел на обучението: Да мотивира участниците да изготвят  политики и процедури, въведени от ръководството като организация в публичния сектор с цел да се осигури разумна увереност, че целите на организацията ще се постигнат чрез: 1). Съответствие със законодателството, вътрешни актове и договори; – ЗПУО (Глава шестнадесета. ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО (в сила от 01.01.2017 г.); Държавен образователен стандарт за финансирането на институциите – чл. 22 (3), т.17 от ЗПУО.  2). Надеждност и всеобхватност на финансовата и оперативната функция; 3). Чрез икономичност, ефективност и ефикасност на дейността; 4). Опазване на активите и информацията. Като организации, които оперират със средства на общинските бюджети и фондове ръководителите на училищата и детските градини като организации в публичния сектор, носят управленска отговорност. Обучението дава яснота как да осъществяват всяко свое действие като спазват принципите за добро финансово управление, законосъобразност и прозрачност и като се отчитат за действията си и резултатите от тях пред тези, които са им възложили управлението, т.е. възложили т.нар. управленска отговорност, да формират своята финансова култура и компетентност. Акцентира се на уменията за осигуряването на функцията по вътрешен одит в съответствие с приложимото законодателство, както и актуализирането, наблюдението на СФУК и предприемане на мерки за подобряването им.