ЗБУТ COVID-19

Обечение ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД CODID-19

Обучение ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Първоначално и продължаващо обучение:
Задължения на работодателя за осигуряване на ЗБУТ – нормативна осигуреност.
1. Държавната политика и функции по осигуряване на      здравословни и безопасни условия на труд. Националната     програма по безопасност и здраве при работа. Запознаване с българското и Европейското законодателство, свързано с осигуряването на безопасни условия на труд – Кодекс на труда.
 Правомощия на     ИА „Главна инспекция по труда”, особености на контрола на труда в условията на криза.”
2. ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ПО ЗБУТ.
3. Актуални промени в трудовото законодателство. Специалната закрила на работниците и служителите в условията на     криза. Ежегодни задължения на работодателите.
4. Закон за здравословни и безопасни условия на труд – анализ. Задължения на работодателя. Задължения на работниците.    Наредба №4 , Наредба № 7;
 Рамкови Директиви на ЕИО.
5. Служби по трудова медицина – правомощия. Контролни органи  – правомощия на ИА „ГИТ”. Дисциплинарна, имуществена,     административна и наказателна отговорност.
6. Сътрудничество между работодателя и службата по трудова медицина – процедури и практики
7. Комитети по условия на труд. Групи по условия на труд.
8. Система за управление по здравословни и безопасни условия на труд в училище. Уредба на отношенията. Вътрешни актове.
9. Безопасни работни места. Стрес при работа. Добри практики за промоция на здравето на работното място в Европа.
10. Оценка на риска. Европейска кампания за оценка на риска.
11. Европейска мрежа за промоция на здравето на работното място.
12. Стратегия за управление на риска – начин на изготвяне, планиране, управление и контрол.
13. Взаимодействие на ръководителите на институции с контролните органи – Изпълнителна агенция  „Главна инспекция по труда“.
14.Практически указания по необходимата документация при проверка от инспекцията по труда.
15. Адаптирани материали за оценка на риска.
1. Идентифициране и превенция на риска за длъжностите в учебното заведение и учениците в него – примери и  казуси.
2. Здравни изисквания.
3. Практически упражнения за изготвяне на риск- регистър. Работа по чек-листове за идентифициране на опасностите. Указания по изготвяне на инструктажни листове.
16. Ергономични работни и учебни места.
  1. Рискове при стоящи и седящи работни места. Упражнения.
  2. Стрес при работа. Синдромът „Бърнауд“ – съвременната болест на работещия човек.
17. Функции на координатора по безопасност и здраве съгласно нормативната уредба
Противопажарна охрана- промените в НАРЕДБА № Із-2377от 15 септември 2011 г.за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
(ДВ, бр. 81 от 2011 г.). Променени заповеди съгласно разпоредбите на новата нарадба
18. Трудово – правни казуси.
18.1.Кодекса на труда и безопасните условия на труд в действие.
18.2. Анализ на текстовете от кодекса на труда и промените в последната му редакция, свързани с безопасните условия на труд.
18.3. Подбор при назначаване на работа – добрият избор на ръководителя, свързан с икономическата стабилност на поверената Ви институция (за директори на учебни заведения).
18.4. Подбор при съкращаване на щата.(за директори на учебни заведения)

Обучение ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ. РИСКОВЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ РАБОТНИ МЕСТА В УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ

УСТАНОВЕТЕ СИГУРНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО И ПРЕДПРИЕМЕТЕ ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
НАСТОЯЩЕТО ОБУЧЕНИЕ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ЦЯЛОСТНИЯ ПРОЦЕС ПО УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ДЕКЛАРИРАНЕ НА ТРУДОВЕТЕ ЗЛОПОЛУКИ, КАКТО И НЕЗАБАВНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЯВАТА ИМ. В НЕГО СЕ ОТДЕЛЯ СПЕЦИАЛНО ВНИМАНИЕ НА РИСКОВЕТЕ В УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ, КАКТО И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА И ПОДХОДИТЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА И НЕДОПУСКАНЕ НА ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ.
Обучението включва основни познания по безопасност и здраве и поставя акцинт върху трудовите злополуки и тяхната превенция.
  Запознаване с отговорността по ЗБУТ съгласно действащото законодателство и взаимодействието с контролните органи – Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
Практически указания по необходимата документация при проверка от инспекцията по труда.
Рискове в образователни институции. Стратегия за управление на риска – начин на изготвяне, планиране, управление и контрол;
Трудови злополуки – ДЕЙСТВИЯ – оказване на долекарска помощ, установяване, разследване, регистриране, деклариране. Промени в НАРЕДБАТА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ, РАЗСЛЕДВАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТРУДОВИТЕ ЗЛОПОЛУКИ от 2014 год.
Идентифициране и превенция на риска за длъжностите в училище – примери и казуси;
– деца в риск – как да ги открием и да предотвратим опасностите за тях ;
– рискови фактори за здравето на младите хора ;
– рискови фактори за учителите . Как да се преборим със стреса ? Опасности, които крие работата на учителя .
– опасности при работата на компютър ;
– упражнения за  седящи работни места ;
– бланки и формуляри със задължителни заповеди, които работодателят трябва да издаде, свързани с противопожарната охрана, декларация и уведомление по чл. 15 и др.
– указания за задължителните ежегодни дейности на работодателя, свързани със задълженията му по чл.126 от КТ и изискването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд .